Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Visioner för skolan – intervju med David Tivemark, School Boost Network

David TivemarkDavid Tivemark är en av de drivande krafterna bakom School Boost Network, en ideell förening som verkar nationellt för ett mer långsiktigt och hållbart perspektiv på skolutvecklingen. School Boost Network vill att lärande ska utgå från varje individs styrkor i en mer likvärdig skola för alla och bygger ett nätverk med andra som delar dessa värderingar.

Vad är visionen med School Boost Network och vad vill ni åstadkomma?

Vi brinner för att väcka glädjen och lusten till livslångt lärande hos barn och unga! Vi vill se en skola som är likvärdig, framtidsfokuserad och hållbar. Med likvärdig menar vi en skola som är individanpassad och som ger samma möjligheter för alla. Framtidsfokuserad innebär att det man lär sig måste vara relevant för framtiden. Det handlar till exempel om så kallade 21st century skills, där förmåga till ledarskap, kommunikation och samarbete och att kunna hantera digitala medier är minst lika viktigt som teoretisk kunskap. I dagens och framtidens samhälle behöver du snabbt kunna ställa om, vara kreativ och ha självkännedom.

En hållbar skola utgår från att planera in ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i lärandet och i hur skolan praktiskt drivs. Det vi sår nu får vi skörda framöver. Om vi inte satsar tidigt i skolan får vi betala det i kostnader för utanförskap. Det finns beräkningar på att en människa som fastnar i utanförskap från 20 års ålder till pensionen, kostar samhället mellan 10 – 15 miljoner kronor. Per årskull blir det en kostnad på 210 miljarder.

Hur omsätter ni er vision till verklighet?

Genom att nätverka, samverka och skapa opinion för den värdegrund vi står för. Lösningarna för att bygga en bra skola finns redan . Men det behövs ett helhetstänkande och en enad riktning nationellt. Vi vill därför samla personer och förena alla de goda initiativ som görs för skolan i en gemensam plattform, helhetsbild och långsiktig vision. Detta är en enorm utmaning med enorma möjligheter i den kraft som finns i att vara många som tänker på olika sätt. Vi vill också inkludera personer som inte är verksamma inom skolan, och som därför bidrar med ögon utifrån.

Vilka hinder och utmaningar ser du när det gäller att förverkliga en långsiktigt hållbar skola och hur tänker du att vi kan hantera dem?

Vi sitter fast i en traditionell syn på skolan med gamla system och strukturer. Det saknas också ett långsiktigt tänkande. Vi behöver förändra hela systemet. Resurserna för skolan är ojämnt fördelade i olika kommuner, och det behöver jämnas ut. Hur vi tänker och vilken inställning (mindset) vi har är viktigt och att till exempel fokusera på det som funkar och lyfta fram det i första hand. Låt oss inte prata i media om allt som inte funkar, då får vi bara mer av det. Vi behöver istället visa de goda exemplen och sprida dem. Vi måste också våga forska, utvärdera och mäta nya vägar till utveckling.

Vad ger dig kraft och inspiration i ditt engagemang för skolutvecklingen?

Att hjälpa barn och unga att få självkänsla och lyckas med det de själva vill driver mig väldigt mycket. Det är också mycket stimulerande för mig att vara i ett nätverk och lösa komplexa samhällsproblem. Det ger mig inspiration när jag kan bidra till att nästa generation får rätt verktyg så att de också kommer att kunna vara med och lösa utmaningarna i samhället.

Om allting är möjligt och ni bestämmer, hur vill ni att skolan ska utvecklas?

I School Boost Network tror vi att lärande sker överallt, inte bara i skolan. Vi vill se individualiserade läroplaner i mycket högre grad, där eleverna ibland är i skolan och ibland i stan, naturen eller andra miljöer. Vi tror att skolan kommer att vara ett nav, ett kretslopp för en hållbar samhällsutveckling, som är knutet till hela samhället. Det kommer att vara en helt annan värld.